แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ 

    โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ประกอบด้วยอาคารเรียน ขนาดใหญ่ 2 อาคาร ห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศ ทุกระดับชั้น ห้องประกอบการ อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องนาฎศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องสมุด ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ เป็นต้น

Facillities

    The campus encompasses 2 buildings and the classrooms are equipped with air conditioners. There are computer labs, music rooms, performing art rooms, art rooms, science laboratories, library and swimming pool.