โปรแกรมการสอน

โปรแกรมการเรียนการสอน

ระดับอนุบาล    Kindergarten 1-3

1. โปรแกรมสามัญ

2. Intensive English หลักสูตรอิสราเอล

3. Science Lab (Mad Science)

4. ภาษาจีน

5. กิจกรรมพัฒนาการศึกษาตามวัย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3    Grade 1-3

1. โปรแกรมสามัญ

2. P.T.P. 4.0

3. Intensive English หลักสูตรอิสราเอล

4. Science Lab (Mad Science)

5. ภาษาจีน

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3    Grade 4-9

1. โปรแกรมสามัญ

2. P.T.P. 4.0

3. Intensive English (Siam Computer)

4. Make a wit : Math and Science

5. ภาษาจีน

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน