วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ / Vision

   โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน การศึกษาให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมนำสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานตามจิตตารมณ์ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

   A commitment to the development of educational standards to advance with technology and innovation leading to the world class standards according to the Spirituality of the Sacred Heart of Jesus.

 

จุดเน้น / Focus Points

- ปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบวินัย จิตอาสา

- ส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

- To cultivate the moralities, disciplines and volunteer spirit.

- To facilitate the aptitude and interest of learners.

- To develops the achievement of foreign language and technology.