ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีแนวคิดและทักษะกระบวนการสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความแตกฉานในแต่ละวิชา อบรมบ่มนิสัยเพ่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของพระหฤทัย องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน...

โรงเรียนดี  โรงเรียนชั้นนำ ในย่านสุขุมวิท 71 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีแนวคิดและทักษะกระบวนการสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความแตกฉานในแต่ละวิชา อบรมบ่มนิสัยเพ่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของพระหฤทัย องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน มีเอกลักษณ์สัญญาลักษณ์ H   ซึ่งประกอบด้วย 8 H  บ่งบอกถึงคุณธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ยึดคุณธรรมเหล่านี้ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ดังนี้

  1. H มาจากคำว่า Heart     หมายถึง    ดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรัก  ความเมตตา  โดยเลียนแบบอย่างดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า                      
  2. H มาจากคำว่า Holy       หมายถึง    ความเป็นผู้ฝึกตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทุกประการ   เป็นผู้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ
  3. H มาจากคำว่า Honest    หมายถึง    ความซื่อสัตย์  อันเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ทุกคนพึงมี  พึงปฏิบัติ
  4. H มาจากคำว่า Honour   หมายถึง    เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกของการรักษาเกียรติและ ศักดิ์ศรีของตน   เคารพยอมรับเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
  5. H มาจากคำว่า Humble   หมายถึง   ความสุภาพ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความอ่อนหวาน  อันเป็นคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี  ลูกที่ดี  และคนดีของสังคม
  6. H มาจากคำว่า  Home      หมายถึง   ความเป็นครอบครัวเดียวกัน  ความเป็นพี่เป็นน้อง  ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
  7. H มาจากคำว่า  Hospitalily    หมายถึงความเอื้ออาทร  ความมีไมตรี  ที่มีต่อคนที่อยู่รอบข้าง                                                                                 
  8. H มาจากคำว่า  Hope    หมายถึง   ความหวัง  ที่มองโลกในแง่ดี  มีทางออกในปัญหาต่างๆ หวังในความดีของผู้อื่น  ไม่ท้อแท้โดยง่ายและเป็นที่พี่งของคนอื่นได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ให้มีทักษะด้านวิชาการและทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ได้เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษจากประเทศอิสราเอล ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปีที่ 3  และเปิดหลักสูตรcomputer ถึงระดับ Advance  (3D ANIMATION)  ในระดับมัธยม  เป็นโรงเรียนนำร่องด้านวิทยาศาสตร์ของสสวท. ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา   ในอนาคตจะถึงระดับมัธยม   นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ  สนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมโดยรวม มีจิตอาสา แบ่งปันกับผู้ด้อยโอกาส 

โรงเรียนยังคงปรับภูมิทัศน์ให้มีความงดงาม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโครงการและรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข

นับแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จะเป็นโรงเรียนสองภาษา แห่งเดียวที่ผู้ปกครองมั่นใจ เป็นโรงเรียนดี โรงเรียนชั้นนำ ในย่านสุขุมวิท 71 ซอยปรดีพนงยงค์ 26  และช่วยประหยัด/ลดค่าใช้จ่าย 

                ขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ขอขอบคุณในน้ำใจดีของท่านผู้ปกครอง  ขอพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้อวยพรทุกท่านให้มีความสุขความเจริญเสมอไป

 

                                                                                                ซิสเตอร์ดร. มาลีรัตน์  บุญอนันตบุตร