โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanaves School

คำขวัญ : “ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์” คติพจน์ : “ริเริ่ม รอบรู้ เรียบร้อย” อักษรย่อ : พ.ท.พ. สีประจำโรงเรียน : เหลือง – แดง

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanawat School

 

>>ข้อมูลโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
   :: ปรัชญาโรงเรียน
   :: ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   :: สถานที่ตั้งของโรงเรียน
   :: คณะผู้บริหารและคณะครู
 

 

 

 

 

 

>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

==> แผนกปฐมวัย <==

 
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 
 

 

 

ปฏิทินเดือน ธันวาคม 2560

1 ธ.ค.

 - พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน

4 ธ.ค.

 - กิจกรรมวันพ่อ

5 ธ.ค.

 - หยุดเรียน

7 ธ.ค.

 - ค่ายลูกเสือ ชั้น ป.1-ป.3

 8 ธ.ค.

 - กิจกรรมฉลองศาสนนามผู้บริหาร

9 - 11 ธ.ค.  - ครูอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560

11 ธ.ค.

 - ครูอนุบาล อบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

11 ธ.ค.

 - หยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

18 - 20 ธ.ค.

 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ป.1 - ม.3

22 ธ.ค.

 - กิจกรรมคริสต์มาส

 25 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61

 - หยุดเรียนโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

 

ครูอบรมการพัฒนาหลักสูตร

ครูโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เข้าร่วมอบรม

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง)

โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัย

ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ฉลองศาสนนามผู้บริหาร

ครูและนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมฉลองศาสนนามผู้บริหาร

ซิสเตอร์ ดร. สมพิศ กตัญญู

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ค่ายลูกเสือ ป.1-3

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกกร

ค่ายลูกเสือ ป.1-3 ณ Siam Parks

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกกรมวันพ่อแห่งชาติ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

 (ประมวลภาพ)

 

นิเทศครูต้นแบบ โรงเรียนในเครือ

ครูโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

เข้ารับการนิเทศครูต้นแบบ โรงเรียนในเครือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

น.ร.มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เยี่ยมชมพระเมรุมาศ

นักเรียนเรียนระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครู

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เข้าเยื่ยมชมพระเมรุมาศ ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกาย 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ตรวจประเมินโรงเรียน มูลนิธิธารน้ำใจ

คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์

ตรวจประเมินโรงเรียนพระหฤทัยพัฒเวศม์

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

การแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์”

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒเวศม์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ทักษะภาษาจีน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และศึกษา

1.  การแข่งขันทักษะภาษาจีน

- ระดับชั้นประถมศึกษา 2 คน

- ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 คน

การประกวดเล่านิทานภาษาจีน

- ระดับชั้นประถมศึกษา 1 คน  

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” ได้รับทุนการศึกษา 8,400 บาท    พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 (ประมวลภาพ)

 

ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้จัดการและ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

มอบรางวัลนักเรียน เรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2560

ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

มอบรางวัลนักเรียน เรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2560

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2560

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ผู้บริหารศึกษาดูงาน ประเทศตุรกี

ซิสเตอร์ ดร. สมพิศ กตัญญู ผู้บริหาร

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

ศึกษาดูงาน ประเทศตุรกี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ครูฝ่ายปฐมวัยศึกษาดูงาน

ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

 และครูฝ่ายปฐมวัยศึกษาดูงาน ปฐมวัยศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ครูอบรม Thailand 4.0

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรม

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรมอรมรมคุณธรรม จริยธรรม ป.1-3,ป.4-ม.3

โดย ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสงวิทยากร

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อรมรมคุณธรรม จริยธรรม ป.1-3,ป.4-ม.3

ครูอบรม คุณธรรมจริยธรรม โดย ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสงวิทยากร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

 (ประมวลภาพ)

 

ผู้บริหารดูงาน โรงเรียนแสงทอง(หาดใหญ่)และที่ปีนัง

ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ ดูงาน โรงเรียนแสงทอง(หาดใหญ่)และที่จังหวัดปีนัง

เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ครูอบรม คุณธรรมจริยธรรม

ครูอบรม คุณธรรมจริยธรรม โดย ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสงวิทยากร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

 (ประมวลภาพ)

 

ชุมนุมครูคาทอลิก

ครูและเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกคน ร่วมงานในหัวข้อ พระเยซู ..ต้นแบบ(ครู)ผู้ประกาศข่าวดี และพระแม่มารี ศิษย์พระคริสต์ ผู้เจริญชีวิตประกาศข่าวดี และบทเรียนจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยกันสวดสายประคำเพื่ออุทิศและร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมรำลึกวันสวรรคต ร.9

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรม

รำลึกวันสวรรคต ร.9

โดยมีซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู เป็นประธาน

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ที่โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ทัศนศึกษา อนุบาล-ป.3

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3  

at Dinosaur Planet

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ศนศึกษา ม.1-3

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

และวัดเบญจมบพิตร

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

 

 (ประมวลภาพ)

 

ศนศึกษา ป.4-6

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ณ สวนสตว์ Safari World

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมเผยแพร่ความศรัทธาพระเมตตา

ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสวดพระเมตตา โดยวิทยากรจากภายนอก

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ กิจกรรมชมรม

ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรม “พระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์ปะการัง”

รูและนักเรียน รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูก

ปะการังคืนสู่ท้องทะเลไทย ได้ศึกษาธรรมชาติทางทะเล

เรียนรู้การดำน้ำเบื้องต้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

เกาะและทะเลไทย และศึกษาระบบนิเวศชีววิทยา

ทางทะเล เช่น การผ่าตัดปลาหมึกและปลาฉลาม

ให้รู้ระบบการทำงาน โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ

ส่งเสริมให้เราเกิดจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลมากขึ้น

วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ค่ายบรณาการวิชาการ ระดับปฐมวัย

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกรรม

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับปฐมวัย

โดยมีซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ เป็นประธาน

เปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (SHP Game)

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (SHP Game) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและคุณธรรม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมรวมทั้งคุณธรรมความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่วนมากมีความสามัคคี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 (ประมวลภาพ1)   (ประมวลภาพ2)

 

กิจกรรม "เพาะกล้าเยาวชน สานศาสตร์พระราชา

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ ส่งนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม "เพาะกล้าเยาวชน สานศาสตร์พระราชา"

ณ ลานพลาซ่าชั้น 2 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

นิเทศการสอนของครูโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ

การนิเทศการสอนของครูโรงเรียนในเครือ

คณะพระหฤทัยฯ ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

โครงการนักทดลองรุ่นจิ๋ว

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดโครงการนักทดลองรุ่นจิ๋ว "บ้านแห่งอนาคต" ระดับปฐมวัย

โดยมีซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ เป็นประธาน

เปิดพิธี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ผู้บริหารสัมมนาการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้จัดการและ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

เข้าร่วมการประชุมสัมนาการศึกษาคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

รวมพลกองหน้าร่าเริง (ความปิติยินดีแห่งความรัก)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานกองหน้าร่าเริง

 โรงเรียนของเราส่งนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-3

เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความเชื่อความศรัทธา ในงานมี

กิจกรรมการอ่านและแบ่งปันพระคัมภีร์ของนักบุญลูกา

 ร่วมมิสซาและรับเข็มกองหน้าร่าเริง

ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

“ครูสนุกคิด ไขความลับสอนวิทย์ด้วยการทดลองสุดท้าทาย”

ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ ร่วมอบรมกิจกรรมตามหัวข้อดังกล่าว โดยวิทยากร ชื่อ Mr. Joachim Hecker

จากประเทศเยอรมัน ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา

คุณครูและนักเรียนจิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ สวนวังแก้ว อ.แกลง จ.ระยอง (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

วันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมปลูก ดาวเรือง ด้วยใจ..ถวาย พ่อ

ทางโรงเรียนโดยครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เมื่อวันที่ 10 สิหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

เยี่ยมชุมชนศาลาลอย และชุมชนคลองตัน

ทางโรงเรียนได้จัดตัวแทนครูและนักเรียนไปเยี่ยม

เยียนชุมชนศาลาลอยและชุมชนคลองตัน

ซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย ครูและนักเรียนรู้สึก

สุขใจที่ได้มีโอกาสไปมอบของ เยี่ยม พูดคุยและ

ให้กำลังใจ ทางชุมชนขอบคุณทางโรงเรียน

ที่มีกิจกรรมดีๆ เพื่อปลูกฝังเมตตาจิตให้กับนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดี10สิงหาคม 2560

 (ประมวลภาพ)

 

เยี่ยมชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน

 

ทางโรงเรียนโดยครูและนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่ไป

เยี่ยมชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน และมอบของเล็ก ๆ

น้อย ๆ ทุกครอบครัวได้ต้อนรับครูและนักเรียน

เป็นอย่างดี และรู้สึกดีใจที่มี เด็ก ๆ มาเยี่ยมถึงบ้าน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

เยี่ยมชุมชนวัดเทวราชกุญชร

ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปเยี่ยมและให้กำลังใจ

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเรือน

 ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อน

 โดยมอบอาหารและปัจจัยเพื่อเป็นการให้ขวัญและ

กำลังใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมภายนอก Little Cook Little School

กิจกรรมภายนอก Little Cook Little School

ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมการวัดผลประเมนผลและเขียนข้อสอบ

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการ วัดและประเมินผล

การเรียนรู้และการเขียนข้อสอบ

โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ

ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนพระหฤทัย

คอนแวนต์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมภายนอก Super 10

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมเข้าพรรษา

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมเข้าพรรษา

ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมเรื่อง พลังงาน

นักเรียนได้รับการอบรมเรื่องการใช้พลังงานจาก บริษัท ปิโตเลียม (มหาขน) จำกัด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมครู "วิถีคุณธรรม จริยธรรม"

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดอบรมครู

"วิถีคุณธรรม จริยธรรม"

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ได้รับเกีรยติจากท่านเป็นวิทยากรบรรยายอบรม

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักเรียนระลึกถึงคุณความดีของท่านสุนทรภู่ กวีเอก

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันต่อต้าน

ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมคุณครูกองหน้าร่าเริงและพลศีล

อบรมคุณครูกองหน้าร่าเริงและพลศีล

เรื่อง “สมณสาส์นความปิติยินดีแห่งความรัก (AmorisLaetitia)”

ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัย

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัย

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

"ดอกไม้จันทร์ แทนใจ ถวายพ่อ"

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ส่งตัวแทนครูและ

นักเรียน ทำดอกไม้จันทร์ แทนใจ ถวายพ่อ

ที่ห้างบิกซี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน และภาคี 4 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานวันไหว้ครู

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 มีคุณแม่

 ดร. สมพิศ กตัญญู ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ

ซิสเตอร์ทองคูณ ประราศรี และ ซิสเตอร์สุจิตรา

สุขถาวร เป็นผู้รับมอบพานไหว้ครู จากผู้แทนนักเรียน

 ประเพณีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงตน

 ขอเป็นศิษย์ของคุณครู เป็นการแสดงความเคารพ

นับถือต่อคุณครูผู้เปรียบเหมือนพ่อแม่ คนที่สองของ

ลูกๆ ผู้แทนนักเรียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูทั้ง

หมด ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียน

มีความตั้งใจร่วมพิธีอย่างสง่างาม (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมภายนอก

บริษัทภายนอกได้ขอจัดกิจกรรมเกมส์เพื่อนักเรียน

 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

การฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน โรงเรียนในเครือพระหฤทัย

“ครูคำสอน...ชีวิตนี้เพื่อการประกาศข่าวดี

พระหฤทัยคือศูนย์รวมจิตใจ”

 

ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานวันเลือกตั้งประธานนักเรียน

 

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 มีผู้สมัครทั้งหมด 4 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรค พ.ท.พ. ก้าวหน้า

 เบอร์ 2 พรรค เพื่อ พ.ท.พ. เบอร์ 3 พรรคเพื่อน้อง เบอร์ 4 พรรค พ.ท.พ. พัฒนา ผลการเลือกตั้ง

ปรากฎว่า พรรคเพื่อ พ.ท.พ. หมายเลข 2 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง นักเรียนได้ฝึกการใช้สิทธิของตนเอง

เลือกผู้แทนของตน ซึ่งนักเรียนสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

เพื่ออนาคตของเขาจะได้ใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีต่อไป  (ประมวลภาพ)

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

"I'm with nature"

 "ชีวิตฉันผูกพันกับ ธรรมชาติ"

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

พิธีบูชามิสซาขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2560

พิธีบูชามิสซาขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2560

โดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นประธาน

คณะผู้บริหารครู นักเรียน ร่วมพิธีบูชามิสซา

กันอย่างพร้อมเพรียง

วันที 2 มิถุนายน 2560 ณ โถงเอนกประสงค์

 

 (ประมวลภาพ)

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เพื่อได้นักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงผลเสียในการสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

(ประมวลภาพ)

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2560

 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและรายงานความก้าวหน้าจากทางโรงเรียนในการพัฒนาให้

โรงเรียนด้านต่างๆ โดยมีซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู ผู้รับใบอนุญาต  ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ จากนั้นผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น

รับเงินจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก100ปีพระหฤทัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

ปฐมนิเทศครู

 

ซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู และซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ ปฐมนิเทศครู ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

ครูอบรมมาตราฐานสากล

 

คณะครูได้รับการอบรมโรงเรียนสู่มาตราฐานสากล

โดยมีซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู

และ  ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ ให้การสนับสนุน

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

 

ต้อนรับผู้บริหารและครูต่างประเทศ

 

คณะครูและเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ยินดีต้อนรับ

คณะผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

ครูทัศนศึกษา

 

หลัง Summer ได้เวลาพักผ่อนกัน

ครูเตรียมพลัง สู่เทอมใหม่

ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

 

<= กิจกรรมที่ผ่านมา => 

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanawat School
 
 

จดหมายขอบคุณโรงเรียน

จดหมายขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ที่ได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้แก่พี่น้องสัตบุรุษและพี่น้องต่างศาสนาในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

รายการ Little Cook

ออกอากาศที่ MCOT Family ช่อง 14

100 ปี คุณพ่ออาลอย อัลฟองต์ คอนต์

100 ปี คุณพ่ออาลอย อัลฟองต์ คอนต์

26 พ.ย. 1916 - 2016

โดยนักแอนิเมเตอร์น้อย/วงดุริยางค์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 26 พฤศจิกายน 2559

แปลตัวอักษรถวายแด่ในหลวง

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง บุคลากรและ

นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ขอน้อมเล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 1 พฤศจิกายน 2559

  เทคนิคการเรียนดี  

เขียนโดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

 

เด็กหญิงอาสุกะ  ชิโมยามะ

เด็กหญิงธีมา  เหล่านิยมไทย

เด็กหญิงแอมมิลี่ อาแลซ สต๊าบ เจอาร์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

ได้เข้าร่วมกิจรรม Workshop

โครงการ Honda Super Idea

"คิด(ส์) กระหึ่มโลก"

ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการดีเด่น

พร้อมทุนต่อยอดไอเดียคนละ 1,000บาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

 

::  ผลงาน 3D Animation ::

 

 :: โรงเรียนในเครือ ::

       ณะภคินีพระหฤทัยฯ     
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
  โรงเรียนพระหฤทัยสวรรค์โลก
  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
  โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
    

Sacred Heart Phattanawat School โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์


โรงเรียน
พระหฤทัยพัฒนเวศม์  79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.
0 – 2381 – 7111   โทรสาร. 0 – 2391 – 5254
 
URL: http://www.shp.ac.th      Email Address : shp.ac.th@gmail.com