โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanaves School

คำขวัญ : “ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์” คติพจน์ : “ริเริ่ม รอบรู้ เรียบร้อย” อักษรย่อ : พ.ท.พ. สีประจำโรงเรียน : เหลือง – แดง

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanawat School

 

>>ข้อมูลโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
   :: ปรัชญาโรงเรียน
   :: ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   :: สถานที่ตั้งของโรงเรียน
   :: คณะผู้บริหารและคณะครู
 

 

 

 

 

 

>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

==> แผนกปฐมวัย <==

 
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 

 
 

ปฏิทินเดือน มีนาคม 2561

1 มี.ค.

- หยุดเรียน (วันมาฆบูชา)

2 มี.ค.

- พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนอนุบาล 3

6 มี.ค.

- สอบแก้ตัว

7 มี.ค.

- ป.3 สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

  (National Test: NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล

  ตารางโครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถ (National Test: NT)

17 มี.ค.

- ประชุมผู้ปกครอง

- ประกาศผลสอบ

- มอบวุฒิบัตร ม.3

- ซื้อสมุดและหนังสือ

- สมัครเรียนภาคฤดูร้อน

19 มี.ค.-27 เม.ย.

- เปิดเรียน ภาคฤดูร้อน (SUMMER)

30 มี.ค.

- ประกาศผลสอบ ป.6 และ ม.3

 

ปฏิทินเดือน พฤษภาคม 2561

15 พ.ค.

- เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561

 

อ.3 รับวุฒิบัตร

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 รับวุฒิบัตร

จบปีการศึกษา 2560

โดยมีซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้จัดการ

และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

อำลาสถาบัน

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 จัดกิจกรรม อำลาสถาบัน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จบปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

The Hart of Giving

มูลนิธีศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณ

แด่ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

เป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนา

และส่งเสริมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

ร่วมแบ่งปัน ผ่านโครงการ "The hart of Giving"

ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานวิชาการในกลุ่มโรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

เข้าร่วมงานเกษมวิชาการ ปี 2560

เรียนรู้สร้างสรรค์สู่ THAILAND 4.0

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานประจำปีครอบครัวสุขสันต์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดงานประจำปี

วันครอบครัวสุขสันต์

"เสน่ห์วันวาน เริงสำราญงานย้อนยุด"

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีกิจกกรมร่วมกัน

อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจรม

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

รุ่นที่ 15 Grattitude

ณ หาดเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

เกียรติบัตร Honda Super contest 2017

ด็กหญิงแอมมิลี่ อาแลซสต๊าบ เจอาร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ

30 คนสุดท้าย ด้านความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการดีเด่น

ในรายการ Honda Super contest 2017

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

บูรณาการวิชาการอนุบาล

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับปฐมวัย

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

รับเกียรติบัตร VSED

พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้บริหาร และเกียรติบัตร

แก่ครูแกนนำและเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคม

 และสิ่งแวดล้อม (vsed) ปี 2560 รุ่น 4

โดยพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

และภารดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

ส่ง่สริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ครูโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ เข้าร่วม การเตรียม

ความพร้อมการจัดการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

 

 

Day Camp โรงเรียนในเครือ

ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์

นำนักเรียนเข้าร่วม Day Camp โรงเรียนในเครือ ณ ร.ร.พระหฤทัยนนทบุรี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

ผู้บริหารเข้าสัมมนาทางวิชาการ

ผู้บริหารเข้าสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ: ก้าวต่อไป

ของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียนสู่พัฒนาที่ยั่งยืน (Hope: Advancing Early Childhood Education in ASEAN towards Sustainable Development ) วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้

 

 (ประมวลภาพ)

 

ค่ายภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ "English Day Camp"

ณ โรงเรัยนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

นักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบและรับศีลกำลังรับศีลกำลัง

หลังจากเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวแล้ว

นักเรียนคาทอลิก 9 คน ไปร่วมเข้าเงียบเตรียมรับ

ศีลกำลัง ที่วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อสุวนารถ

 กรวยมงคล เป็นผู้เทศน์อบรม และรับศีลกำลังที่

วัดเซนต์หลุยส์ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์

 เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นผู้โปรดศีลกำลัง

 

 (ประมวลภาพ)

 

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก

นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์

เข้าร่วมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ปี 2018

ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานวันครู ในเครือคณะ

ครูโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ เข้าร่วมงานวันครู

กลุ่มโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ จัดงานวันครู

 "พระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 27"

ณ หอประชุม Sacred Heart Auditorium

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ

 และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่

คุณครูอุทิศ แก่นกายศ และคุณครูวันทนีย์ วิเศษสมบัติ

 และคำขวัญวันวันประจำปี 2561 คือ

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 โดยมีคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 คือ

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

ค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ จัดกิจกร

ค่ายลูกเสือ .1-3 ณ Siam Parks

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561

 

 (ประมวลภาพ)

 

<= กิจกรรมที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2560=>  <= กิจกรรมที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2559=> 

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanawat School
 

 

ใบเกียรติบัตร

รายการ Little Cook

ออกอากาศที่ MCOT Family ช่อง 14

100 ปี คุณพ่ออาลอย อัลฟองต์ คอนต์

100 ปี คุณพ่ออาลอย อัลฟองต์ คอนต์

26 พ.ย. 1916 - 2016

โดยนักแอนิเมเตอร์น้อย/วงดุริยางค์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 26 พฤศจิกายน 2559

 

  เทคนิคการเรียนดี  

เขียนโดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

 

เด็กหญิงอาสุกะ  ชิโมยามะ

เด็กหญิงธีมา  เหล่านิยมไทย

เด็กหญิงแอมมิลี่ อาแลซ สต๊าบ เจอาร์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

ได้เข้าร่วมกิจรรม Workshop

โครงการ Honda Super Idea

"คิด(ส์) กระหึ่มโลก"

ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการดีเด่น

พร้อมทุนต่อยอดไอเดียคนละ 1,000บาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

 

::  ผลงาน 3D Animation ::

 

 :: โรงเรียนในเครือ ::

       ณะภคินีพระหฤทัยฯ     
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
  โรงเรียนพระหฤทัยสวรรค์โลก
  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
  โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
    

Sacred Heart Phattanawat School โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์


โรงเรียน
พระหฤทัยพัฒนเวศม์  79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.
0 – 2381 – 7111   โทรสาร. 0 – 2391 – 5254
 
URL: http://www.shp.ac.th      Email Address : shp.ac.th@gmail.com