สถานที่ตั้งของโรงเรียน

*** ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์  ***

 

ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  ถนน สุขุมวิท ๗๑  ตำบล คลองตันเหนือ  อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๑๐

 

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๗๑๑๑ โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๕๒๕๔

 

E-mail : shp.ac.th@gmail.com,    Website :  www.shp.ac.th

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  ถนน  สุขุมวิท  ๗๑  ตำบล  คลองตันเหนือ  อำเภอ วัฒนา 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๑๐ 

โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๗๑๑๑ โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๕๒๕๔