Download ใบสมัครนักเรียนใหม่และระเบียบการ ปีการศึกษา2565 ที่นี่

 

จุดประสงค์ออกข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย 1. จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาไทย
2. จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ 2. จุดประสงค์ออกข้อสอบคณิตศาสตร์
3. จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์ 3. จุดประสงค์ออกข้อสอบวิทยาศาสตร์
4. จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคม 4. จุดประสงค์ออกข้อสอบสังคม
5. จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ 5. จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม  ปีการศึกษา 2562

               การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Play & Learn เป็นการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้แก่เด็กๆ โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นเข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น รู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น