Download ใบสมัครนักเรียนใหม่และระเบียบการ ปีการศึกษา2565 ที่นี่

 

 

 

               การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Play & Learn เป็นการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้แก่เด็กๆ โดยยึดหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้ว ด้วยการใช้เทคนิควิธีการบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นเข้าด้วยกัน ทำให้เด็กได้เล่น รู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น