ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนนี้มีชื่อว่า  โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ  PRAHARUTHAI PATTANAVES SCHOOL

เปิดการสอนประเภท  สามัญศึกษา

ระดับ  ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นเรียนที่เปิดสอน  เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จัดการเรียนการสอนในลักษณะทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ ซอย  ปรีดีพนมยงค์ ๒๖ ถนน  สุขุมวิท ๗๑ แขวง คลองตันเหนือ เขต   วัฒนา  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๗๑๑๑ ต่อ ๑๐๑ , ๑๐๒  โทรสาร   ๐-๒๓๙๖-๕๒๕๔

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. URL: http://www.shp.ac.th 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตราของโรงเรียน  ตราของโรงเรียนมีรูปพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างแห่งความรัก ที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

อักษรย่อว่า  พ.ท.พ.   /   P.T.P.

สีประจำโรงเรียน  สีขาว แดง เป็นสีประจำโรงเรียนที่เตือนให้ชาวพระหฤทัยทุกคน ให้ความรักต่อ

เพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

   สีขาว หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ คิดดี มีเมตตา ให้อภัย และปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเสมอ 
   สีแดง หมายถึง  ความรัก ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นประดู่

เอกลักษณ์โรงเรียน     ภาษาและเทคโนโลยี (Language and Teachnology)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน รัก สุภาพ ซื่อสัตย์ เมตตา (Love Humble Honest Merciful)

ปรัชญาของโรงเรียน    ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก เทิดคุณธรรม (Honest Merciful Academic Excellence Love Morality)