โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เป็นโรงเรียนคาทอลิก และเป็น หนึ่งในสมาชิกในเครือโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนใน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเหตุที่เป็น โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความ แข็งแกร่งทางวิชาการให้นักเรียนมีความรอบรู้เท่าทันวิทยาการสมัย ใหม่ ได้จัดส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยจากประเทศเยอรมันร่วมกับ (สสวท.) การเรียนรู้แบบโครงงาน และได้วางพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูชาวต่างชาติ เพื่อเป็นพื้นฐาน การพัฒนาสู่อาเซียน ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพของ นักเรียน ด้านศิลป์ ดนตรีไทย-สากล นาฎศิลป์ เทควันโด และ อนุรักษ์ความเป็นไทย ด้วยกริยามารยาทที่งดงาม พร้อมทั้งสร้าง สุขภาพพลานามัยด้านร่างกายด้วยกิจกรรมพลศึกษาและการว่ายน้ำ ตลอกจนการแสดงออกตามความสามารถต่างๆ ในงานชมรม

         Phraharuthai Pattanaves School is the catholic school under the Office of the Private Education Commission and a member of Sacred Heart Convent School, Bangkok. It offers an education for boys and girls aged between 2 and 15 : Pre-kindergarten to Matayom 3. The school participates a science project-base-learning for primary aged group supported by the joint corporation of IPST and Germany. The learning programmes continually develop students to be completed with technology and academic intensity, foreign languages (English and Mandarin) are instructed by native speakers. In addition, students can join other activities such as Thai and international music, art, sports, Taekwondo, Swimming and personal interests in the school’s clubs.

โปรแกรมการสอน

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดการศึกษาแนวใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา ผู้เรียนสู่สากล ด้วยโปรแกรม PTP 4.0 (พหุภาษา วิทย์เทคโน นวัตกรรม)

Read more

แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ประกอบด้วยอาคารเรียน ขนาดใหญ่ 2 อาคาร ห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับอากาศ สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ เป็นต้น

Read more

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน การศึกษาให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมนำสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานตามจิตตารมณ์ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

Read more