05 กันยายน 62
 
กีฬาสี
(45 images)
กีฬาสี2
(178 images)
ตรวจสุขภาพฟัน
(5 images)
นักเรียนpresentโครงงานภาคเรียนที 1.62
(103 images)
ภาพอบรมก่อนการตรวจสมศ.จากวิทยากรพิเศษ
(10 images)
มิสซาต้นเดือน
(19 images)
ห้องสมุดการเรียนรู้
(36 images)
โครงงานคุณธรรม
(54 images)