[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  ตุลาคม 2565 / OCTOBER 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Mon/จันทร์ 10 - วันออกพรรษา
Thu/พฤหัสบดี 13 - วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (The Great Memorial Day)
Mon/จันทร์ 17 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
Sun/อาทิตย์ 23 - วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
Mon/จันทร์ 24 - ชดเชยวันปิยมหาราช (Substitution for Chulalongkorn Memorial Day)